Codasium!

In een wereld die continu verandert, kan het onderwijs niet stilstaan. Grote aanjager van alle veranderingen is de digitale technologie en scholen die met de tijd willen meegaan, vinden precies hier een aanknopingspunt.

Het Nederlands onderwijs loopt achter op het gebied van digitalisering. In andere Europese landen, met name in Engeland, leren leerlingen op de basisschool en het voortgezet onderwijs met digitale technologie omgaan. Ze leren coderen, spelenderwijs steeds complexere programma’s schrijven. Ze verwerven hiermee vaardigheden waarmee zij in een high tech-omgeving kunnen floreren, zoals creatief denken, zelfregulatie, doorzetten en samenwerken.

Lyceum Kralingen neemt met het nieuwe Codasium de voortrekkersrol op zich om het codeeronderwijs te verspreiden door Nederland, samen met partners uit onderwijs en bedrijfsleven. We zijn een netwerk aan het vormen van scholen die met ons willen pionieren. Onze kennis en ervaring delen wij graag met andere scholen, van wie wij op onze beurt ook weer willen leren.

Curriculum Codasium

Wij hebben een curriculum uitgewerkt voor klas 1 t/m havo 5/vwo 6. Het lesmateriaal voor het eerste leerjaar (havo/vwo) is gereed, getest en gebruiken we in onze brugklassen. Voor de andere leerjaren is het lesmateriaal nog in ontwikkeling. We maken lesmateriaal met een open structuur, zodat met minimale aanpassingen de voortdurende ontwikkelingen in de ICT ingepast kunnen worden. Door samenwerking met het bedrijfsleven, organisaties en het HBO/WO zitten we dicht op het vuur en hebben we een directe toegang tot de nieuwste inzichten.

In leerjaar 1 krijgen de leerlingen op jaarbasis één klokuur per week codeeronderwijs. Vanaf klas 2 t/m 5 volgen leerlingen die voor het Codasium kiezen wekelijks drie klokuren per week. In vwo 6 gaan de leerlingen volledig zelfstandig in een bedrijfsomgeving (online) aan de slag.

Op het lesprogramma staat onder meer:

 • coderen (in Python)
 • algoritmes (specifiekeproblemenoplossen, door bijvoorbeeld te zoeken en sorteren)   
 • modelleren (problemen/gegevens/processen gestructureerd vormgeven)            
 • SQL (het raadplegen van grote verzamelingen gegevens)
 • Prolog (een programmeertaal die aansluit bij Kunstmatige Intelligentie)

Hierbij oefenen zij deze vaardigheden:

 • doorzetten
 • nauwkeurig werken
 • efficiënt en effectief zoeken
 • samenwerken   
 • plannen
 • klantgericht werken

Tijdsinvestering

In leerjaar 1 krijgen de leerlingen op jaarbasis één klokuur per week codeeronderwijs. Vanaf klas twee volgen ze  (t/m klas 5) wekelijks drie uren per week. In vwo 6 gaan de leerlingen volledig zelfstandig in een bedrijfsomgeving (online) aan de slag.

Samenwerking

Het nu in ontwikkeling zijnde Codasium wordt door Lyceum Kralingen vormgegeven. We krijgen daarbij veel (diverse soorten) hulp van externen. Zo hebben we de samenwerking gezocht met o.a.: SLO (verantwoordelijk voor alle leerdoelen van de vakken in het VO), TU Delft, Universiteit Leiden, de Hogeschool Rotterdam, De Haagse Hogeschool, Hogeschool Leiden, het bedrijfsleven, diverse ICT organisaties en het ministerie van OCW.

Een van onze ambities is: het leveren van een landelijke bijdrage aan de ontwikkeling van onderwijs passend bij de huidige maatschappelijke en technische/technologische ontwikkelingen. We delen daarbij graag onze kennis met anderen en we willen daarbij ook leren van anderen. 

Welke concrete bijdrage kan (Lyceum Kralingen) leveren?

Als we een landelijke invoering van codeeronderwijs in het VO succesvol willen laten verlopen, zijn er nogal wat punten waar aandacht aan geschonken moeten worden, variërend van een curriculum tot en met de betaalbaarheid van het aanbieden van codeer onderwijs als extra vak.

 

Curriculum

Lesmateriaal

Een concept van het curriculum is gereed. In het curriculum worden de leerdoelen beschreven vanaf klas 1 t/m havo 5/vwo 6. Bij het opstellen van het curriculum is o.a. gekeken naar het curriculum in Engeland, de 21e -eeuwse vaardigheden (in ontwikkeling bij currciulum.nu), het nieuwe examenprogramma van Informatica en naar de lesprogramma’s (op het gebied van coderen) bij HBO en WO.

Ook is er een overzicht beschikbaar met leerstofonderdelen gerangschikt in de tijd die aan bod komen, overlappend met de in het curriculum beschreven leerdoelen.

Het lesmateriaal voor leerjaar 1 (havo/vwo) is inmiddels gereed en getest. Op dit moment wordt gewerkt aan een bijgestelde versie. Het lesmateriaal van de andere leerjaren zal nog worden ontwikkeld.

Veranderende eisen

Toetsing

Omdat de ICT omgeving momenteel zeer snel aan veranderingen onderhevig is, wordt het (les)materiaal zodanig ontwikkeld dat er minimale aanpassingen nodig zijn om de ontwikkelingen te kunnen blijven volgen.

In het concept Codasium is nadrukkelijk de samenwerking met bedrijfsleven/organisaties en HBO/WO geborgd. Vooral zij krijgen te maken met de eerste nieuwe ontwikkelingen. Door met bedrijven samen te werken blijven we op de hoogte van alle recente ontwikkelingen.

Het toetsingskader voor leerjaar 1 is gereed en het totale toetsingsbeleid is in concept beschikbaar. De toetsing richt zich vooral op het laten zien hoe je (digitale) vraagstukken oplost en problemen creatief aanpakt. Wij zijn voorbereidingen gestart om van coderen een landelijk erkend examenvak te maken. 

Betaalbaarheid

Docent

In leerjaar één volgt iedere leerlingen op jaarbasis 1 uur per week codeeronderwijs. Na leerjaar één wordt coderen als keuzevak aangeboden. De leerlingen volgen dan drie uur per week codeeronderwijs. Door klassen twee/drie h/v te combineren en klassen vier/vijf h/v te combineren is het eenvoudiger de klassengrootte te optimaliseren. Waardoor het onderwijs betaalbaar wordt. Op het moment dat coderen als regulier examenvak kan worden aangeboden, is er voor de bovenbouw dus geen extra formatie nodig.

Het benodigd aantal leraarlessen voor een (kleine) school met 3 brugklassen (h/v) en vanaf leerjaar twee, twee havo klassen en 1 vwo klas waarbij zo’n 25% van de leerlingen coderen kiest, bedraagt:

3 (brugklas) + 3 (voor leerlingen leerjaar 2 en 3) + 3 (voor leerlingen leerjaar 4 en 5) + 1 uur begeleiding (voor leerlingen uit vwo 6). In totaal dus slechts 10 leraarlessen.

Docenten informatica zijn zeer schaars. Sommige scholen zien zich door het vertrek van hun docent informatica soms zelfs genoodzaakt het vak informatica niet meer aan te bieden.

In het concept van het Codasium wordt hier als volgt een oplossing voor gecreëerd: De les wordt verzorgd door een docent, maar dat hoeft niet een informatica docent te zijn. Tijdens de les wordt de docent ondersteunt door (IT/ICT) experts vanuit bedrijfsleven/organisaties en informaticastudenten van HBO en WO

Starten met Codasium

Netwerk

Wij nodigen scholen van harte uit deel te nemen aan ons uitbreidende netwerk. Lyceum Kralingen kan ondersteunen bij de introductie van het vak coderen en het profiel Codasium met bovenstaand curriculum en toetsing. Door havo- en vwo-klassen (na de brugklas) te combineren tot aan het vijfde jaar is de investering in tijd, docent-uren en geld te overzien. De lessen hoeven niet per se door een docent informatica gegeven te worden. Docenten krijgen ondersteuning van ICT-experts uit het bedrijfsleven en informaticastudenten van HBO en WO.

Omdat de expertise van buitenaf nodig is, wordt er zeer veel aandacht besteed aan het creëren en onderhouden van een goed netwerk. Het streven is te komen tot een landelijk netwerk waar alle scholen die deelnemen aan het Codasium onderdeel vanuit maken. In het netwerk zijn ook Universiteiten en HBO’s vertegenwoordigd. Eveneens zijn diverse bedrijven en organisaties onderdeel van het netwerk.

Stuur voor meer informatie of een kennismakingsgesprek over samenwerking een mail naar info@lyceumkralingen.nl 

We nemen dan ze snel mogelijk contact met u op.